آموزش وردپرس
خانه / شهردار مریوان از ابتدا تاکنون

شهردار مریوان از ابتدا تاکنون

ردیف نام و نام خانوادگی از تاریخ تا تاریخ آخرین مقطع رشته سابقه در سازمان مربوطه طول دوره بومی یا غیربومی
۱ عبدالله          اقدسی ۵۸/۰۱/۶ ۵۸/۰۷/۱۲ سواد قدیم کارمند شهرداری ۶ ماه و ۶ روز بومی
۲ برهان قانعی فر ۵۸/۰۷/۱۳ ۵۸/۰۹/۱۰ دیپلم کارمند اداره برق ۱ ماه و ۲۷ روز بومی
۳ عبدالله اقدسی ۵۸/۰۹/۱۰ ۵۹/۰۵/۱ سواد قدیم کارمند شهرداری ۷ ماه ۲۰ روز بومی
۴ برهان قانعی فر ۱/۰۵/ ۵۹ ۵۹/۱۱/۰۵ دیپلم کارمند اداره برق ۶ ماه و ۴ روز بومی
۵ همایون هیجانی ۵۹/۱۱/۰۵ ۶۰/۱۱/۰۹ دیپلم کارمند مسکن وشهرسازی ۱ سال و ۴ روز بومی
۶ محمد هادی پور ۶۱/۰۱/۱۶ ۶۲/۰۴/۰۵ دیپلم کارمند آموزش وپرورش ۱۴ ماه و ۲۵ روز غیربومی
۷ علیرضامیرمحمدعلی ۶۲/۰۹/۲۲ ۶۴/۰۵/۱۰ ارتشی ۲۰ ماه و ۱۸ روز غیربومی
۸ احمد محمودنژاد ۶۴/۰۵/۱۰ ۶۸/۰۲/۰۱ سواد قدیم کارمند شهرداری ۳۶ ماه
۹ رجب ملارئیسی ۶۸/۰۲/۰۷ ۷۰/۰۳/۰۶ فوق دیپلم ۲۴ ماه و ۲۹ روز غیربومی
۱۰ جعفر نخستین ۷۰/۰۳/۰۶ ۷۱/۰۷/۲۶ کارمند جهاد ۱۶ ماه و ۲۰ روز غیربومی
۱۱ احمد چمنی مقدم ۷۱/۰۸/۰۵ ۷۱/۰۹/۳۰ لیسانس فرماندار ۱ ماه و ۲۵ روز غیربومی
۱۲ رضا روحی راد ۷۱/۰۹/۳۰ ۷۳/۱۱/۳۰ دیپلم کارمند آموزش وپرورش ۲۶ ماه غیربومی
۱۳ سید عبدالقادرسجادی ۷۳/۱۱/۳۰ ۷۵/۱۱/۲۷ فوق دیپلم کارمند استانداری ۲۳ماه و ۲۷روز غیربومی
۱۴ خالد عباسی ۷۵/۱۱/۲۷ ۷۸/۰۳/۰۱ فوق دیپلم معلم ۲۷ ماه و ۵ روز غیربومی
۱۵ مظفر بیگلر ۷۸/۰۴/۲۴ ۸۰/۰۴/۲۲ لیسانس ۲۳ ماه و ۲۸ روز بومی
۱۶ فرهاد قریشی ۸۰/۰۴/۲۲ ۸۰/۱۰/۰۱ فوق لیسانس ۵ ماه و ۹ روز غیربومی
۱۷ هیوا لهونیان ۸۰/۱۰/۰۱ ۸۲/۱۰/۱۵ لیسانس برق کارمند اداره برق ۲۴ ماه و ۱۴ روز بومی
۱۸ حسن محمدی ۸۳/۰۳/۰۴ ۸۳/۱۲/۲۶ لیسانس عمران کارمند شهرداری ۹ ماه و ۲۲ روز بومی
۱۹ علی اشرف شیرزادی ۸۳/۱۲/۲۶ ۸۴/۱۰/۳۰ فوق دیپلم ساختمان مامور به خدمت ۱۰ ماه و ۶ روز غیربومی
۲۰ صدیق داردان ۸۴/۱۱/۰۵ ۸۶/۰۲/۱۳ لیسانس عمران کارمند شهرداری ۱۵ ماه و ۸ روز بومی
۲۱ جعفر توان ۸۶/۰۵/۰۸ ۸۸/۰۵/۲۱ لیسانس آبیاری ۲۴ ماه و ۱۳ روز غیربومی
۲۲ بهرام بالکانه ۸۸/۱۰/۰۲ ۹۰/۰۸/۱۳ فوق لیسانس معماری ۲۲ ماه و ۱۱ روز بومی
۲۳ محمدعلی باغانی ۹۰/۰۸/۱۳ ۹۲/۰۶/۱۲ لیسانس مدیریت کارمند شهرداری ۲۱ ماه و ۲۹ روز بومی
۲۴ فواد کریمی ۹۲/۰۸/۱۵ فوق لیسانس مدیریت مالی کارمند شهرداری تا کنون بومی