آموزش وردپرس
خانه / زیباسازی

زیباسازی

فرهاد ه

نام و نام خانوادگی : فرزاد هوشیار

سمت : مسئول زیباسازی


سوابق اجرایی : 

۱- شهرداری بیجار- کارشناس خدمات شهری

۲- شهرداری مریوان- مسئول زیباسازی

۳-کارشناس  رسمی دادگستری

۴-سازمان حفاظت محیط زیست-ناظر زیست محیطی و مکان سنجی صنایع تولیدی و …

۵-سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی- نقشه بردار طرح مستثنیات و مفصر عکس هوایی


مدرک تحصیلی :

۱- لیسانس منابع طبیعی و محیط زیست – دانشگاه کردستان

۲- فوق لیسانس مهندسی محیط زیست- زیستگاه و تنوع زیستی- دانشگاه گرگان